Szerda, 2018-11-21, 9:14 AM
Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

Kárpátalja elcsatolása a II.világháború után

Kárpátalja már a kőkorszaktól kezdve folyamatosan lakott terület volt.     Többféle nép megfordult és telepedett le a karpoktól a magyarokig.A hon- foglalás idején gyepű volt.A szentistváni megyék szervezésekor létrejön   Borsova a mai Bereg vármegye és Ung Ungvárral.Ugocsa és Máramaros     később jön létre.A századok folyamán a lakosság többségében ruszin,ukrán lett.Utánuk a magyarok,szlovákok,románok.stb. A ruszinság támogatta a  Rákóczi szabadságharcot,1848-ban is szép számmal voltak akik a magyar ügy mellé álltak.A 19.század végén Egan Ede kormánybiztos akciót indít a  ruszinság érdekében,hogy megvédje őket a galíciai zsidóktól.Magyarország egyik legelmaradottabb része volt. Nem nagyon igyekeztek fejleszteni,szintre hozni.A lakosság egy része görög katolikus.Az első világháború után,Károlyiék autonom területté nyilvánították.A területre a csehek és a románok is igényt tartottak.Ebben a helyzetben magyarbarát irányzat alakult. Ezt egy 35 tagú néptanács irányította,mely 1918 november 9-én alakult meg.Az elnöke Szabó Simon,titkára Volosin Ágoston lett.A ruszka-krajnai minisztérium Budapesten működött,míg a kormányzóság Munkácson.Szabó Oresztet kormánybiztosnak nevezték ki.Majd Szabó Oresztet kinevezték a ruszka- krjnai minisztérium élére,Kormányzóvá Stefán Ágostont,aki Rahón volt      ügyvéd.Máramarosszigeten működött egy ukrán barát néptanács,mely 1919 január 7-én kimondták a csatlakozást Csehszlovákiához.Mennyie   kétszínüek voltak Volosinék akik egyfelől bizalmukról biztosították Ká-  rolyiékat az 1918 december 25-i néptörvény kihirdetése alkalmával,december 26-án rá  párnappal meg Milan Hodzaval tárgyalt a lehetséges megegyezésről.Teljes tévedésben vannak ma sokan hogy a ruszinság többsége annyira kívánta volna a magyar uralmat. Egyes ruszin politikusok. A ruszinság Nagy Ukrajnában gondolkodott. Vagy a csehszlovák főség.Kárpátalja szorongatott helyzetben volt,egy felől a        cseh csapatok,másfelől a románok.A terület sorsa még nem dőlt el.A na-  gyobb része Magyarországhoz tartozott még.Kárpátalján is kikiáltják a tanácsköztársaságot.Március 22 és 23 között alakulnak meg a direktó-  riumok. Munkácson március 22 én,Beregszászon március 21,22 -én. Mindössze öt hétig tartott a vörös diktatúra,mert a csehek és románok       április 28-án együttesen elfoglalják Munkácsot. 27-én bevonulnak a ro-    mánok Beregszászra.Nagyszölöst április 25-én foglalják el.Csapon csak   április közepén alakul meg a direktórium.Két hétig véres csata dúlt a vö-   rösök és a csehek között.A politika szándék az volt hogy létre hozzák Rusz- ka-Krajna Nemzeti Területet. Megalkották az alkotmányát is. Mely szerint önálló területként föderative tartozok Magyarországhoz.Ez csak szándék  maradt,mivel április 16-án megindulnak a románok,25-én meg a cseh csapatok.Ezzel ténylegesen megszűnt Magyarországhoz tartozni áprilistól  augusztus 1-ig a vörös hatalom bukásáig.1919 szeptember 10-én a Saint- Germain-en-Laye-ben megkötött szerződés alapján lett nagyobbik része Csehszlovákiáé. A kisebbik Máramarosszigettel Romániához került.A cseh megszállás alatt a magyarság és más nemzetiségűek próbálják szervezni magukat,pártokban,közművelődési szervezetekben és más egyesületekben. A magyarság évekig meg volt fosztva jogaitól. Elvárták hogy kormány pártiak legyenek,az iskolaügy területén voltak feszültségek. A magyarság alig jutott itt szóhoz. A magát demokratikusnak nevező ország csak látszatra volt demokratikus inkább a cseh és szlovák néppel.Kárpátalját inkább nyomorították.Még az adók is magasabbak voltak az országos átlagnál.A területet végül is letétként kezelték.˝Masaryk már 1920-ban megnyugtatta az orosz Vöröskereszt kiküldöttét,hogy a csehek ezt a terü- letet csak letétnek tekintik,amelyet a legelső alkalommal átfognak adni jogos tulajdonosának.¨Ez a kijelentés legelőször a kommunisták berlini lapjában a ˝Nakazanie˝-ban (Utasítás,közlés)jelent meg a nyilvánosság előtt;majd 1921-ben Klofac lapjában,a (Ceske Slovo˝-ban (Cseh Szó),1924-ben Kramarz˝Národny Listy˝-jében(Nemzeti Lapok)jelent meg,végül Bydlo professzor is hivatkozik rá a ˝Ceskoslovenska Republika˝1928. október 28-iki számában.De tudott róla Seton Watson és Wickham Steed   is,senki nem vonta kétségbe a hitelességüket.Csak éppen a csehek soha nem voltak hajlandók erről őszinte nyíltsággal beszélni.Hogy kiket is kell érteni? Az ukránokat,oroszokat?Nyilván azt lehetett jogos tulajdonosnak   tekinteni,aki elsőnek jelentkezik.Nem a lengyelekre,vagy magyarokra gondoltak hanem vagy ukrán,vagy orosz.A ˝Prager Presse¨1935.február 17-én az ukrán törekvésekkel foglakozott,és olyan térképet közölt amely egyes pontokon eltér a londoni ukrán iroda térképén feltüntetett igények- től.Míg ugyanis a Románia és a Cseh-Szlovákia területéből igényelt része- ket alárendeltebb jelentőségűeknek igyekeztek feltüntetni,addig a Len-     gyelországtól igényelt részeknél túl megy azon,amit az ukránok a térkép  szerint követelnek.A cseh térkép olyan területeket is elakar szakítani,a-    melyeken az ukránok mint nemzeti kisebbség elszórtan éltek.E kaotikus  állapot bekövetkezését ugyanis a cseh diplomácia arra szerette volna fel-  használni,hogy a rutén területek átengedése fejében saját határait -mint azt Benes a lengyel Dmowski-val folytatott vitáról írt feljegyzéseiben bevallja,-a Visztuláig fogja tudni előre tolni,hogy így a cseh állam össze-   köttetést nyerjen a Balti-tenger felé.A karwini szénmedence szép kárpót- lás lett volna amennyiben át engedik az gazdaságilag és kulturálisan is elmaradott és fejletlen Kárpátalját.Ugyanezt a felfogást képviselte Hanus Kuffner cseh író is,aki˝Nás stát svetovy mir˝(Államunk s a világbéke)c.    térképének magyarázó szövegében azt írja˝A Máramarossziget felé eső   keleti terület annexiójára gondolni nemzeti okoknál fogva nem volna cél-  szerű.Ez az orosz érdekközösség területe.Egy ily hosszan elnyúlófarkot e- redményesen nem is lehetne megvédeni.Csehország szempontjából eze-   ken a vidékeken azáltal történik előnyösebb gondoskodás,ha oda-éspedig a Kárpátok gerincétől délre is,-Oroszország maga már a béke éveiben el-  helyezi megszálló seregeit.Így lehet mindjárt kezdettől fogva legjobban   biztosítani az esetleg délfelé irányuló hadműveleteket (Expeditionen),va-  lamint haderőnknek az orosszal való együttműködését.˝Minden lehető módon az oroszok kezére játszottak.Eleinte arra számítottak hogy az oro- szok fognak megjelenni a Kárpátok lejtőin. A lengyel-orosz háborúban ez az út lezáródott,mivel jelentős ukrán terület került lengyel fennhatóság  alá.De számítottak arra is hogy az oroszok és az ukránok mint két szláv   testvér egymásra talál. A pravoszláv orosz és a pravoszláv ukrán békésen megfér a szovjet uralma alatt és szakadást idézhetnek elő a görögkatoli-  kus és pravoszláv ukránság között. Ez felet meg volna az érdekeiknek.A helyzet azonban kezdett megváltozni a nagyoroszok hátrányára.A csehek egyre inkább jóindulattal támogatták az ukránokat és ezzel a nagyorosz  törekvések háttérbe szorulnak.Ez összefüggésbe van azzal,hogy több or-  szágban is nyíltan szovjetellenes kormányzatok alakultak,és úgy kedvez-  tek az ukránságnak hogy bolsevikiek is legyenek.Ez alibi igazolásnak jó   volt a szovjetek felé.Így jutottak magas állásokhoz,maradékbirtokokhoz s ami a legnehezebb volt Cseh-Szlovákiába, illetőségi bizonyítványhoz jutni. Mert ukránok százai, ezrei menekültek a csehekhez a lengyel-orosz hábo- rú idején.Így jutnak bizonyítványhoz az Osztapcsukok,Beránok és Csoká-  nok.Mind az oroszok,mind az ukránok a rutén területeken élő ruténeket  rokonnak számította.1920 után mint államalkotó nép fényes múltat igye-  kezett teremteni magának.De ez a mai napig igaz minden népre,nemzetre. Még inkább igyekeztek kimutatni autochton voltukat. Megelőzték a ma-     gyart.A XIII.századi okiratok említenek egy˝officialis ducis Ruthenoru-      mot˝,aki egyúttal Bereg comese is volt.Imre herceg is viselte a dux Rut-    henorum címet.Természetesen élt itt szláv népesség. Ez a rész a gyepűhöz tartozott és folyamatosan népesül be.A volt gyepükre rutén jobbágyokat  telepítenek.A Rákóczi szabadságharcban nem kevesen veszik ki a részü-   ket.Az elnéptelenedett magyar falvakba,ruténeket telepítenek a szabad-   ságharc után.A lakosság elmenekült a Schönbornok és Windisch-Graetzek könyörületes uralma alól.A két háború közötti felfogás az volt hogy se az ukrának,se az orosznak nincs joga ehhez a területhez,csakis a magyar-     nak.A pánszláv eszmék nem hagyták érintetlenül ezt területet.A pánorosz és pánukrán harcából az utóbbi került ki győztesen.A csehek az iskolákon keresztül próbált hatni rájuk.Államosították.Volosin kijelentette hogy˝ru- tén nép addig van,míg megmarad görög katolikus vallásúnak.Az első bécsi döntéskor 1938 november 2-án visszatért a magyarlakta része.De ennek sokan nem örültek.Mivel a határ elég szerencsétlenül lett meghúzva.Ma-   gyarország továbbra is igényt tartott a rutének által lakott részekre,hogy ezzel végre megvalósuljon a lengyel-magyar közös határ.Megindulnak a határ villongások magyarok törnek be és folytatnak harcot a Szics-gárdis- tákkal.De Hitler leállítja az akciót.Majd csak 1939 március 15-én kerül vissza Magyarországhoz.A propagandával ellentétben sok rutén nem örült a magyar uralomnak.Hiába kapott bizonyos autonómiát. Ezzel még a ru-   ténség jelentős részét nem tudták a magyarok mellé állítani.Főispáni iratokba jelenik meg a rutének magyar ellenessége.Természetesen voltak ,magyar szimpatizánsok.A hatóságok szemmel tartották őket.Jelentősége. Magyarország számára egyrészt a közös határ miatt,másrészt gazdasági okokból volt szüksége Kárpátaljára.Az ukrán törekvésekben nem egysze- rűen gazdasági vagy politikai érdek,hanem földrajzi helyzeténél fogva van jelentősége.A Németországban élt dr.Kucziela ukrán középiskolai tanár Így ír a ˝Világvisszhang˝1930.évi 2-3.számában:                                        ˝Nekünk-úgymond.-a Verchovinára(a rutén területnek hegyvidékére)az-  ért van ma-szükségünk-,mert ez az egyedüli szabad terület,ahol az ukrán nemzeti állam zászlaját még magasan hordhatják,amelyen az ukrán állam eszméje s az egész mozgalom fejlődhetik.Lengyelországban elnyomnak bennünket,Románia sem látja szívesen függetlenségi harcunkat;Moszkvá- ról nem is beszélek.Ha rutén föld újból magyar lenne,honnan indulna ki ez a mi mozgalmunk?A cseh-szlovák állam...nem léphet föl ellenünk,hiszen  mögöttünk a németek állanak...Nem tartom kizártnak,hogy a független ukrán állam megalakulásakor...a rutén népet a Verchovináról áttelepíthet- jük és ha a magyarok segítenek bennünket célkitűzéseinkben,a területet vissza is adhatjuk...˝ Természetesen ekkor még nem dőlt el hogy mi lesz a sorsa.De ugorva az időben.Kristóffy József moszkvai magyar nagykövet 1940,január 10. dátummal írja jelentését.˝a Szputnyik Agitátora(Az agi- tátor útitársa)múlt évi december 24-én megjelent számának 44.oldalán a Mi atlaszunk című rovatban ismertetést közöl Magyarországról egy térkép kíséretében....A térkép a trianoni határokat és a bécsi döntés által vissza- ítélt területeket vastagon megvont határvonallal jelzi.Kárpátalját ˝Kár-     pát-Ukrajná˝-nak említi,˝amelyet a magyar hadsereg 1939.március ha-  vában szállt meg˝.A térkép pedig Kárpátalját a vastag vonallal megvont   határokon kívül tünteti fel és a Szovjetuniótól vékony vonallal választja el.Vagyis elég egyértelmű hogy Sztálin erre a területre is igényt tartott. behatolni a Kárpát-medencébe és uralma alá hajtani ezt a területet,még ha Ukrajnához is csatolják.Aztán bekövetkezik az elkerülhetetlen.A Vö-     rös Hadsereg október 2-án elfoglalja az első települést Verbiást. Október 27-én Ungvárt.Amit nyilvános napi parancsban hoznak tudomására mindenkinek,hogy egy jelentős hídfőállást foglaltak el.A több mint két hónapig-1944 október-1945 január-Huszton a csehszlovák irányították a polgári közigazgatást. A szovjetek átadták a Londonban székelő csehszlo- vák kormánynak.A teljhatalmú megbízott Frantisek Nemec lett,aki mindent elkövetett annak érdekében hogy cseh kézben maradjon a terü-    let.Megkezdték a pártok újjászervezését.Bekívánták újravezetni a1938 előtti törvényeket.A Kárpátaljai magyarok előtt két út volt. Vagy a csehek, vagy az oroszok. Ezek voltak kisebbségben. A nagy többség egyiket sem. Kárpátalján megalakítják a Kárpát Ukrajnai Kommunista Pártot november 19én. Ki mondták hogy csak is a Szovjetunióhoz csatlakoznak. De előtte még Nemecék mindent elkövettek,kiáltványt szerkesztettek hogy a terület maradjon cseh kézben. Huszton tartottak tanácskozást november 21-én  hogy létrehozzák Kárpátalja vezető testületét,akik irányítani fogják a visszakerülendő területet. November 13-ától az NKVD egyes ukránok segítségével elkezdik elkülöníteni és táborokba zárni a magyarokat és németeket és románokat.De másokat is.A szojvai gyűjtőtáborba. Az Ukrajnai Néptanács nyomatékosan hívja fel december 5-én a lakosságot  hogy szakítsanak meg mindennemű kapcsolatot a csehszlovák kormány huszti delegátusával.Huszton 10 ezer ember tüntetett a csehszlovák dele- gátus ellen.Az egyedüli hatalom az Ukrán Néptanács. Melynek elnöke Iván Turjanic levelt írt a londoni emigráns kormánynak,személyesen Benesnek, hogy Csehszlovákia helyett Szovjet-Ukrajnához csatlakoznak.A csehek 1945 januárjában el is hagyták Kárpátalját és Kassára települtek.1945 januárjában Klement Gottvald és Sztálin megállapodtak a terület átadásá- ról és június 29-én megkötötték a szerződést mely szerint Kárpát Ukrajna Ukrajna részévé válik.Magyarország visszavonul az 1937-es határok mögé és ezzel semmissé válik a magyar megszállás.Illetve a szlovák-       szovjet határ is a szovjetek javára módosul.Ezzel teljesedik be a szovjet  uralom és folytatódik a magyarok kálváriája. Több mint 40ezer magyart hurcolnak el.Sokat meggyilkolnak.A magyar helységnevek tábláit átírják. Elkezdik beolvasztó,megsemmisítő politikájukat. De szerencsére él még a magyar bár megfogyva ma is Kárpátalján.Csak most az ukrán soviniszták szeretnék eltüntetni még az írmagját is a magyarnak.De reméljük hogy ez nem fog bekövetkezni.Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: Berci (2012-08-08)
Megtekintések száma: 471 | Hozzászólások: 1 | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]